ΝΕΑ ΘΕΜΕΛΙΟΔΟΜΗ ΟΕ

Συνεργατικός Όμιλος Εταιρειών Μόνωσης (ΣΟΕΜ)

Συνεργατικός Όμιλος Εταιρειών Μόνωσης – Δωρεάν

Ο Συνεργατικός Όμιλος Εταιρειών Μόνωσης (ΣΟΕΜ) λαμβάνοντας υπόψη τις αυξανόμενες οικονομικές δυσχέρειες που υφίσταται μία μεγάλη ευπαθή μερίδα του πληθυσμού της Ελλάδος, προσφέρει εφαρμογές με δωρεάν μονώσεις